Panalangin Ng Shrine Parish

 
 

 

Amang nasa Langit, kami po ay natitipon ngayon bilang isang pamilya, kami ay sumasamba at nagpapasalamat sa maraming biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa amin.


Malugod po naming itinataas sa inyo ang aming bansa na sa kasalukuyan ay tunay na nangangailangan ng kapayapaan. Sa mga kapatid naming biktima ng karahasan at walang katarungang pagpatay, Panginoon, buong pagmamahal na inaalala namin sila sa aming mga panalangin at nawa bigyan mo po sila ng walang hanggang kaliwanagan, kapayapaan at kaligayahan.


Sa kanilang mga pamilya at mahal sa buhay na naulila, kami ay kasama nila sa panalangin at pakikiramay. Maibsan nawa ang sakit na kanilang nararanasan at pagkalooban mo sila ng lakas ng loob.


Sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, itinataas namin ang aming bansa, ang lahat ng mga Pilipino sa iyong mapagmahal at mapagpalang Inang Maria, na amin ding Ina. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Hesus. Amen.


Birhen ng Medalya Milagrosa, ipanalangin mo po kami.

 

 

August 2016

 

Archives

2017

2016

2015

 

Mass Schedule

 

SUNDAY

7:30 a.m.    Filipino
9:00 a.m.    English
12:00 noon English
4:30 p.m.    Filipino
6:00 p.m.    Filipino


MONDAY - FRIDAY

6:15 a.m.
6:00 p.m.


SATURDAY

7:00 a.m.
6:00 p.m. Anticipated Mass in English


Perpetual Novena to Our Lady of the Miraculous Medal

After the 7:00 a.m. Mass
5:45 p.m.

For more Novena details, click here.

 

Events & Activities

Jan 17
Zumba sa Shrine!
Venue: Parish Grounds | Parking Lot
Time: 06:30 AM
Jan 18
Community Lauds - Morning Prayers - with Nuns & Priests
Venue: Shrine
Time: 05:30 AM
Jan 19
Zumba sa Shrine!
Venue: Parish Grounds | Parking Lot
Time: 06:30 AM
Jan 21
Weekly Soup Kitchen
Venue: Pastoral & Pilgrim Center
Time: 08:00 AM
Jan 21
Weekly SVP Charity Clinic
Venue: Pastoral Center
Time: 10:00 AM